صفحه اصلی > تشکیل پرونده > کاربرگ های مربوط به درخواست رسیدگی 

لطفا هر 5 فایل زیر دانلود و بدون تایپ آنها، تمامی کاربرگ ها به صورت دستی، تکمیل و با مهر و امضای شخص/اشخاص مجاز قید شده در روزنامه رسمی یا صورتجلسه هیأت مدیره آن شرکت به دبیرخانه هیأت حل اختلافات قراردادی شرکت ملی گاز ایران واقع در طبقه (7) پارتیشن 15 ارسال گردد. 

فایل 1

فایل 2 

فایل 3

فایل 4 

فایل 5